Fundacja
„Transgressive Art”

Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych

O nas

Kantata

„Kantata Dla 108 Polskich Męczenników”
II Wojny Światowej”

Celami Fundacji są:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie takich sztuk jak: malarstwo, rzeżba, fotografia, film teatr, parateatr, poezja, literatura, muzyka, taniec i obrzędy rytualne i ludowe poprzez propagowanie działań, spektakli i wystaw młodych, utalentowanych twórców,

Propagowanie wykorzystania owoczesnych technologii w ogólnie rozumianym pojęciu kulturoznawstwa, sztuki awangardowej, antropologii i etnografii,

Prowadzenia szkolenia zawodowego, organizowanie szkoleń, sympozjów, plenerów i kursów zawodowych, oraz działań artystycznych mających za cel rozwój świadomości twórczej i integrację społeczną środowisk osób niepełnosprawnych

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury rodzimej, integracji z kulturami Europy i świata, poznawanie historii rodzimych i światowych dokonań artystycznych, naukowych i kulturalnych,

Działalność patronacka na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ekologiczna, charytatywna, paramedyczna, kulturalna,

Zatrudnianie pracowników i współpraca z różnymi firmami specjalistycznymi dla realizacji celów Fundacji,

Działania na rzecz propagowania zdobyczy polskiej demokracji i myśli humanistycznej z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ochrony niszczejących zabytków i cennych dóbr kultury polskiej, propagowanie idei tolerancji religijnej, światopoglądowej i etnicznej, budowanie w możliwej do realizacji skali oddziaływania pozytywnej wizji ludzkiego, przyjaznego i różnorodnego świata na zasadzie „jedności przeciwieństw”,

Wydawanie książek, płyt, czasopism, albumów, organizacja koncertów, spektakli teatralnych, kręcenie filmów, organizacja wycieczek, plenerów, spotkań twórców kultury w tym ludowej, z kraju i zagranicy w celu przełamywania barier etnicznych i kulturalnych, wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych i obyczajowo odmiennych prezentujących pozytywne postawy twórcze.

Działalność patronacka na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ekologiczna, charytatywna, paramedyczna, kulturalna,

Zatrudnianie pracowników i współpraca z różnymi firmami specjalistycznymi dla realizacji celów Fundacji,

Działania na rzecz propagowania zdobyczy polskiej demokracji i myśli humanistycznej z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ochrony niszczejących zabytków i cennych dóbr kultury polskiej, propagowanie idei tolerancji religijnej, światopoglądowej i etnicznej, budowanie w możliwej do realizacji skali oddziaływania pozytywnej wizji ludzkiego, przyjaznego i różnorodnego świata na zasadzie „jedności przeciwieństw”,

Wydawanie książek, płyt, czasopism, albumów, organizacja koncertów, spektakli teatralnych, kręcenie filmów, organizacja wycieczek, plenerów, spotkań twórców kultury w tym ludowej, z kraju i zagranicy w celu przełamywania barier etnicznych i kulturalnych, wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych i obyczajowo odmiennych prezentujących pozytywne postawy twórcze.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Organizowanie spektakli, wystaw, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej,

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

Prowadzenie ośrodków edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych,

Organizowanie i sponsorowanie sztuki nowatorskiej i szlachetnej w przesłaniu, promowanie i prowadzenie artystów ją promujących,

Akcje promocyjne, społecznie edukujące, imprezy masowe, w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców,

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

Kontakty między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków służące nawiązaniu współpracy, solidaryzmu ludzkiego, rozwoju kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty,

Organizowanie i sponsorowanie koncertów, wystaw, występów dla osób odmiennej kondycji społecznej, jak pacjentów hospicjów, szpitali, sanatoriów, pensjonariuszy domów dziecka i samotnej matki, penitentów zakładów karnych,

Galeria

Kontakt

Paweł Paulus Mazur – tel. 503-722-168
Marek Wojtasik – tel. 502-507-162
transgressiveart@wp.pl

KRS: 0000 357691
NIP: 587-168-18-91
REGON: 221034930